Ansökan om Attefallshus - PROCESS

Vi har på den här sidan satt ihop en guide kring hur det går till när du ansöker om tillstånd för att få sätta upp ditt Attefallshus. Vi går igenom hur du lämnar in din anmälan till byggnadsnämnden tills det att du får ett slutbesked för din färdiga byggnad. Vi tycker det är viktigt att du vet om hur det här fungerar och får en övergripande bild kring hur processen fungerar. Attefallshusen innebär en fantastisk frihet och möjlighet men kommer som sagt med ett par mindre uppgifter utöver att faktiskt köpa och installera ditt hus.

Att genomföra en bygganmälan för ett Attefallshus är relativt enkelt. Det går betydligt smidigare och kostar inte alls lika mycket som ett vanligt bygglov. De flesta kommunerna tar ut mellan 6 och 10 000 kronor för att processa din anmälan.

Varje kommun har sina egna ansökningshandlingar så det är viktigt du tar kontakt med din kommun för att få tag i deras handlingar. Du finner lättast kontaktuppgifter genom att söka efter din kommun via Google eller liknande. Om du letar dig in på respektive kommuns hemsida kan du också oftast finna en anmälan direkt och sedan ladda ner den till din egen dator. Fler och fler kommuner låter dig till och med genomföra hela ansökan online.

Anmälan kan se lite olika ut hos de olika kommunerna. Här är ett exempel från Varbergs kommun på västkusten.

En anmälan skall fyllas i och skickas till byggnadsnämnden. De vill också att man bifogar ritningar och beskrivningar som byggnadsnämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns. Ansökan ska också innehålla uppgifter om dina person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om kontrollen ska göras genom dokumenterad egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig.

Innan du börjar bygga behöver du invänta ett startbesked från byggnadsnämnden. Dessa startbeskedet gäller normalt i två år från det att tillstånd gavs. Startbesked för Attefallshus kan inte överklagas eftersom åtgärden enbart kräver anmälan. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får inte heller överklagas. Om en granne är missnöjd med ett Attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagsstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Nästa gång du hör från byggnadsnämnden bör vara i samband med slutbesked. Det får du när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. De åtgärder som du har angett i anmälan ska anses vara slutförda i och med att slut besked utfärdas. Du får inte ta i bruk byggnaden (till exempel flytta in i den) förrän du har fått ett slutbesked.

Om ett Attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är den en olovlig byggnation, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Har du fler frågor så TA KONTAKT MED OSS så vi kan reda ut alla oklarheter!


 .